Thông cáo báo chí và hiện diện trên truyn thông

Ekowood named “Brand of the Year” (PDF 1.2 MB, New Straits Times BT, Sept. 30, 2015)

Malaysian brand earns global recognition (PDF 358 KB, Daily Express, Sept. 29, 2015)

Ekowood awarded “Brand of the Year” (PDF 819 KB, The Sabah Times, Sept. 29, 2015)

Ekowood wins “Brand of the Year” award (JPG 903 KB, Star Biz, Sept. 29, 2015)

Ekowood awarded “Brand of the Year” (PDF 819 KB, The Borneo Post, Sept. 29, 2015)